SPA SERVICES

Read Testimonials

Name Price
Manicure (French add $10) $25+
Pedicure (French add $10) $35+
Shellac Manicure (French add $10) $35+
Shellac Pedicure (French add $10) $45+
Eyebrows Waxing $15+
Chin or Lip Waxing $12+
Eyebrow Chin & Lip Waxing Combo $36+
Bikini Waxing $35+
Brazilian Waxing $60+
Full Face Waxing $46+
Underarm Waxing $20+
Half Leg Waxing (Knee & below) $43+
Full Leg Waxing $73+
Men’s Chest or Back Waxing $60+
Ultrasound Facial (read more) $125
Ultrasound Facial Series of 4 $375
Ultrasound Maintenance Series of 4 $300
Dermafile Facial (Includes serum, moist & sunblock) $65
Dermafile Facial Series of 3 $162
European Facial (read more) $69+
Rosacea Facial w/ Cool Stones (read more) $60
Men’s Facial w/ Warm Stones (read more) $60
Microdermabrasion (read more) $75
Eyebrow or Lash Tint (Each) $15
Eyebrow and Lash Tint (Each) $25